Juridische mededeling en privacybeleid
Gelieve de juridische informatie op onze website te lezen.


Deze website is eigendom van de onderstaande vennootschap:

Emminens Healthcare Services S.L

CIF B-82209602
Calle María Tubau 9, Centro Empresarial Bilma, 28050 Madrid, (Spanje).
Registered in the Mercantile Registry of Madrid, volume 14.004, sheet 171 in section 8, page M-229686, entry 1

Deze juridische mededeling regelt de toegang en het gebruik van de verschillende content en diensten die worden gepost op of toegankelijk zijn via de website www.emminens.com, die eigendom is van Emminens Healthcare Services S.L. (hierna EMMINENS genoemd). Zodra u gebruik maakt van de website, krijgt u de hoedanigheid van gebruiker. Het gebruik van de website en elke dienst die erop wordt aangeboden, impliceert zonder enig voorbehoud dat de gebruiker al deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die in voorkomend geval geldig geacht zullen worden, aanvaardt.

Gebruik van onlinemiddelen en -informatie
De gebruiker waarborgt en verbindt zich er op algemene wijze toe de website en de eraan verbonden diensten zorgvuldig en in overeenstemming met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de bepalingen van deze juridische mededeling te gebruiken en stemt er eveneens mee in zich te onthouden van elk gebruik dat het normale gebruik en genot van de eraan verbonden diensten door andere gebruikers van de website zou verhinderen of dat negatieve gevolgen zou hebben voor of schade zou toebrengen aan de eigendom en de rechten van EMMINENS, haar leveranciers, gebruikers of, in het algemeen, elke derde.

Meer in het bijzonder, maar zonder de algemene draagwijdte van de verplichtingen die in de bovenstaande paragraaf worden bedoeld, te beperken, waarborgt de gebruiker door de website en de eraan verbonden diensten te gebruiken het volgende en verbindt hij zich daartoe:

(a) de website of de eraan verbonden diensten niet te gebruiken om software, gegevens, virussen, codes of alle andere instrumenten of elektronische tools te posten, te bewaren of te delen die schade kunnen toebrengen aan de website of aan alle eraan verbonden diensten of aan gelijk welke uitrustingen, systemen of netwerken die eigendom zijn van EMMINENS, van elke gebruiker, van zijn leveranciers of, in het algemeen, van elke derde, of die deze op enige wijze zouden kunnen wijzigen of zouden kunnen verhinderen normaal te werken en te functioneren;

(b) geen valse identiteit te gebruiken, noch de identiteit van anderen over te nemen om de website of de eraan verbonden diensten te gebruiken, met inbegrip van het gebruik van wachtwoorden of toegangscodes van derden, of enige andere vorm;

(c) gegevens, informatie, software of elektronische documenten die eigendom zijn van EMMINENS, haar leveranciers of derden, niet onbruikbaar te maken, te vernietigen, te wijzigen of te beschadigen;

(d) de content en in het bijzonder de informatie die wordt verkregen via de website niet te gebruiken om publiciteit door te sturen, om berichten te verzenden met verkoopdoeleinden of andere commerciële doeleinden of om persoonsgegevens van derden te verkrijgen of te bewaren.

Rechten, intellectuele en industriële eigendom
De gebruiker erkent hierbij dat alle onderdelen van de website en alle diensten die op basis daarvan worden geleverd, de informatie die en het materiaal dat erin voorkomt, de structuur, de selectie, de verspreiding en de voorstelling van de content en de software die in verband daarmee worden gebruikt, beschermd zijn door de intellectuele en industriële eigendomsrechten van EMMINENS zelf of van derden.

Behoudens toestemming van EMMINENS en/of, in voorkomend geval, van de derden die de ermee overeenstemmende rechten bezitten of tenzij het wettelijk toegestaan is, mag de gebruiker geen enkel onderdeel van de website reproduceren, omvormen, wijzigen, uit elkaar halen, onderwerpen aan reverse engineering, verspreiden, verhuren, lenen of beschikbaar of toegankelijk maken voor het publiek via gelijk welke publieke communicatiemiddelen.

De gebruiker zal de materialen, elementen en informatie waartoe hij toegang gekregen heeft via de website en alle ermee overeenstemmende diensten, enkel voor zijn eigen noden gebruiken, waarbij hij ermee instemt en zich ertoe verbindt afstand te doen van elke rechtstreekse of onrechtstreekse commerciële uitbating van de diensten, de materialen of de gegevens en informatie die via deze werden verkregen.

De gebruiker mag de tekens die de (intellectuele, industriële of andere eigendoms-) rechten van EMMINENS of derden identificeren en die voorkomen op de website en op elk van de verschillende diensten die via de website worden aangeboden, niet weglaten. De gebruiker zal zich er eveneens van onthouden de technische tools die door EMMINENS of derden werden geïnstalleerd op de website, in de diensten daarvan of in alle materialen, onderdelen of informatie die via deze werden verkregen voor de bescherming van hun rechten te ontwijken of te manipuleren.

Gegevensbeschermingsbeleid
Met het oog op de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, licht EMMINENS de gebruiker hierbij in over het bestaan van een geautomatiseerd persoonsgegevensbestand dat voor en door EMMINENS werd gecreëerd en wordt bewaard onder haar verantwoordelijkheid voor het behouden en het beheren van de relaties met de gebruiker, met inbegrip van het uitvoeren van post-, elektronische of telefooninformatieverplichtingen, om haar producten en diensten en eraan verbonden activiteiten te promoten, te verkopen en er opleiding over te verschaffen.

EMMINENS eist dat de gebruiker bepaalde gegevens verstrekt om de bovenvermelde diensten te kunnen leveren wanneer de gebruiker om een van de diensten verbonden aan de website verzoekt. Op het ogenblik dat de gebruiker het verzoek doet, zal hij worden ingelicht over de verplichte of facultatieve aard van het verzamelen van dergelijke gegevens voor de uitvoering van de dienst in kwestie. Indien de gebruiker nalaat of weigert de verplichte gegevens te verstrekken, zal EMMINENS echter geen diensten kunnen uitvoeren die verbonden zijn aan dergelijke gegevens.

EMMINENS zal de gebruiker inlichten over zijn rechten om de persoonsgegevens die hij/zij aan EMMINENS verstrekt, te raadplegen, te verbeteren, zich ertegen te verzetten en deze te schrappen en de gebruiker of, indien gepast geacht, zijn vertegenwoordiger kan dergelijke rechten uitoefenen door een schriftelijke en ondertekende aanvraag naar het volgende adres te sturen:

Emminens HealthCare Services

Avda. de la Generalitat 171-173, 08174 Sant Cugat del Vallès, España

Deze aanvraag moet de volgende gegevens bevatten: voornaam en familienaam van de gebruiker, adres voor kennisgevingen, kopie van het paspoort of de nationale identiteitskaart en de formulering van de aanvraag. In geval van vertegenwoordiging bij volmacht moet het nodige bewijs daarvan worden geleverd.

Wachtwoorden
EMMINENS maakt het gebruik mogelijk van persoonlijke wachtwoorden die de gebruiker als dusdanig registreert voor bepaalde diensten die via de website worden geleverd. De gebruiker alleen blijft verantwoordelijk voor het strikt en volledig geheimhouden van de wachtwoorden en is daarom aansprakelijk voor alle schade of gevolgen van gelijk welke aard die zouden voortvloeien uit het onthullen of openbaar maken van het geheim. Om veiligheids- en beveiligingsredenen behoudt de gebruiker zich het recht voor het wachtwoord om toegang te krijgen tot de verbonden diensten op de website te wijzigen.

Communicatie
De gebruiker aanvaardt hierbij dat EMMINENS hem via e-mail, per post of op andere wijze reclame en marketingboodschappen over producten of diensten mag zenden, maar de gebruiker kan op elk ogenblik om de stopzetting van dergelijke reclame of boodschappen verzoeken. De gebruiker kan daartoe of voor alle andere raadplegingen of commentaren per brief contact opnemen met EMMINENS op het adres van de bedrijfszetel van de vennootschap.

Cookies
EMMINENS kan cookies gebruiken om het surfen te vergemakkelijken en een flexibelere dienstverlening op maat aan te bieden. Als de gebruiker niet wil dat cookies worden geïnstalleerd op zijn/haar harde schijf kan hij/zij de browser zo configureren dat cookies worden geblokkeerd. De gebruiker kan de cookies nadien ook wissen. De snelheid en de kwaliteit van de dienstverlening kan echter afnemen indien de gebruiker de cookies wist.

Uitsluiting van waarborgen
EMMINENS waarborgt en verbindt zich ertoe elke inspanning te leveren die nodig is om de beschikbaarheid en de continuïteit van de website en de diensten die eraan verbonden zijn, te garanderen. EMMINENS garandeert echter niet dat de website en de eraan verbonden diensten steeds correct zullen werken en dat de gebruiker er snel, ononderbroken en foutloos toegang toe kan krijgen en gebruik van kan maken. Op dezelfde wijze waarborgt EMMINENS op geen enkele wijze dat de website of ermee verbonden diensten geschikt zijn voor de specifieke noden van de gebruiker en de content ervan aan die noden voldoet.

EMMINENS zal optreden met de nodige voortvarendheid in overeenstemming met de algemene in de sector aanvaarde gebruiken om de website en de eraan verbonden diensten te beschermen tegen virussen en andere schadelijke elementen die de computersystemen van de gebruiker of zijn/haar elektronische documenten of bestanden zouden kunnen veranderen, maar kan de afwezigheid van dergelijke elementen niet garanderen en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die deze kunnen veroorzaken.

EMMINENS controleert, bekrachtigt of garandeert de juistheid, kwaliteit, waarheidsgetrouwheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie of diensten die derden zouden mogelijk maken of leveren via haar website, niet. Evenzo controleert of garandeert ze de afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen in de content of diensten die derden via haar website zouden mogelijk maken of leveren, niet.

EMMINENS informeert u hierbij dat de content van deze website met betrekking tot gezondheidszorg enkel ter informatie geldt. Dergelijke informatie wordt op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van de optie om advies in te winnen.

EMMINENS garandeert de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, juistheid of waarheidsgetrouwheid van de content en diensten die beschikbaar zijn op websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden, waartoe de gebruiker toegang kan krijgen via links op de website, niet. EMMINENS controleert de content van de genoemde websites niet en biedt de producten en diensten die op de gelinkte websites beschikbaar zijn niet aan en verkoopt deze niet en zal daarvoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen.

Wijziging van voorwaarden
Onverminderd de aansprakelijkheid voor schade die eruit zou ontstaan, zal EMMINENS op elk ogenblik met onmiddellijke uitwerking en zonder voorafgaande kennisgeving haar relatie met de gebruiker verbreken en beëindigen en aldus zijn/haar toegang tot de website of de ermee verbonden diensten blokkeren als ze een gebruik ontdekt van de website of de eraan verbonden diensten dat strijdig wordt geacht met de toepasselijke algemene of bijzondere voorwaarden.